Frøer i Gyngemose Park

 

Gyngemose_Fro_Pic01

 

 

Om man kan lide frøerne eller ej, det er ikke så afgørende, men det er et faktum, at vi lever i et EU-Habitats område, hvor den spidssnuede frø er udrydningstruet. Derfor er der i hele byggeprocessen taget meget hensyn til frøerne og de seneste tal viser, at bestanden er i fremgang.

Kommunen har i sin plejeplan for området stille en række krav, der gør at vores område godt kan forekomme uplejet. Der er sket beplantning med en særlig for enggræs, der er specialblandet med planter, der tiltrækker insekter, som frøerne godt kan lide. Derudover er der regler for hvor meget og hvornår på året græsset må slås. Det må kun slås 1-2 gange årligt. I vores søer skal vi holde øje med vandstanden og også sørge for at dunhammere f.eks. ikke breder sig for meget. Bemærk, at ramblabassinerne og det store regnvandsbassin/den store sø ikke er en del af frøområdet. De holder sig til de eksisterende vandhuller, der hele tiden har været i området – det vil sige mellem Åkandehusene og mellem Søterrasserne.

Grundejerforeningen arbejder på at lempe “generne” for beboerne så meget som muligt og forhandler løbende med kommunen om at slække på kravene – selvfølgelig i det omfang, at frøerne har det godt. Kommunen har udarbejdet nedenstående tekst om hvordan vi kan passe på frøerne. Bl.a. må vi ikke fodre ændrer, og vi skal ikke bevæge os ud i vådområderne. Der må heller ikke udsættes akvariefisk, skildpadder, krokodiller, søkøer og lignende i området.

Information til beboerne i Gyngemose Park om beskyttelse af frøer.

Blandt boligblokkene i Gyngemose Park er der små stykker spændende natur. I og omkring de to vandhuller lever blandt andet to arter af frøer, butsnudet frø og spidssnudet frø. Arterne er fredet i Danmark, og spidssnudet frø er også beskyttet af EU’s habitats direktiv. Det vil sige, at både arten og dens levesteder skal beskyttes. Spidssnudet frø er gået meget tilbage, og det er derfor vigtigt at passe på den.

Foranstaltninger/pleje

For at bestanden af disse frøer kan komme på fode igen efter en voldsom reduktion som følge af byggeriet, har Gladsaxe Kommune stillet en række krav til områdets indretning og pleje, fastsat i en plejeplan. Da frøerne sjældent vandrer mere end 500 meter fra de vandhuller, de yngler i, er det vigtigt, at der er levesteder og overvintringssteder i nærheden af søerne i Gyngemose Park. Omkring søerne er der etableret fugtige lavbundsarealer, hvor frøerne kan søge føde. For at disse arealer ikke skal vokse fuldstændigt til i dunhammer og tagrør slås 1 – 2 gange om året. Græsarealerne i Gyngemose Park er også udlagt som fødesøgningsområder for frøerne. Derfor skal de have et så naturligt præg som muligt. Området skal derfor plejes på en meget skånsom måde, med langt græs og høj vegetation, som tiltrækker insekter i sommerhalvåret. For at søerne forbliver gode ynglesteder for frøerne, skal de holdes lys-åbne, blandt andet ved at beskære pil og andre vedplanter. Endvidere holdes vandstanden i søerne på et niveau, der gør det muligt for haletudserne at udvikle sig før en eventuel udtørring. Dette gøres ved at der er muligheder for at tilføre vand til søerne i meget tørre perioder – maj, juni og juli måned.

For at sikre en fremtidig bestand af frøer, er der flere steder i Gyngemosen etableret kunstige overvintringssteder til frøerne i form af små høje. Disse høje består af sand og sten med hulrum overlagt med græstørv, hvor frøerne kan opholde sig.

Da bestanden af frøer i Gyngemose Park er lav, er der brug for at frøerne kan vandre mellem de to søer og resten af Gyngemosen syd for området, hvor den nye Gyngemosehal bygges. Det er derfor vigtigt, at der er fri passage for frøerne. For at hjælpe frøerne med at komme sikkert over vejene og udenom parkeringspladserne, er der lavet paddehegn og faunapassager. Paddehegnet består af et lavt stålværn, som frøerne ikke kan passere. Frøerne ledes via paddehegnet hen til faunapassagerne, som består af lave firkantede tunneler under vejene. Der er ligeledes en faunapassage, der fører ned til den sydlige del af Gyngemosen. Den består af en betonafskærmning og en bræmme med vegetation, hvor frøerne kan færdes i fred. Faunapassagen bag den nye Gyngemosehal leder til Gyngemosen i Københavns Kommune, hvor der netop er etableret to nye søer.

Hvad kan du gøre for at hjælpe frøerne?

For at bevare de spændende naturområder midt i bebyggelsen, er det vigtigt at alle viser hensyn. Undgå derfor at færdes i vådområderne og husk på, at da frøerne er fredet, betyder det, at de voksne dyr ikke må samles ind eller slås ihjel.

Der må ikke udsættes fisk, skildpadder eller andre dyr i vandhullerne, da de kan spise frøer og haletudser.

Der må ikke udsættes akvarieplanter eller andre planter.

For at frøerne kan have optimale livsbetingelser, er det vigtigt, at der heller ikke er ænder i de to små søer. Undlad derfor at fodre ænder.

 

Vil du vide mere, så kontakt Gladsaxe Kommunes Naturteam på

telefon: 39 57 59 29