Parkering

 

Parkeringsnormering

Den parkeringsnormering, der er i området er fastsat af Gladsaxe Kommune ved udarbejdelse af lokalplanen.

Det fremgår at:

Der skal inden for lokalplanområdet som helhed udlægges areal til P-pladser efter følgende normer:

  • Serviceerhverv samt finere produktionsvirksomhed: 1 plads pr. 50 m² bruttoetageareal
  • Håndværks- og lagervirksomhed: 1 plads pr. 75 m² bruttoetageareal
  • Udvalgsvarebutikker: 1 plads pr. 50 m² bruttoetageareal
  • Dagligvarebutikker: 1 plads pr. 25 m² bruttoetageareal
  • Boliger: 1 plads pr. 100 m² bruttoetageareal
  • Offentlige og private kollektive anlæg, institutioner m.m. samt offentlige og private hospitaler o.lign.: 1 plads pr. 100 m² bruttoetageareal. Dog kan parkeringskravet her, afhængig af den præcise anvendelse, reduceres efter Byrådets skøn.

Samt at:

Inden for lokalplanområdet som helhed kan anlæg af parkeringspladser reduceres til 75% af ovennævnte udlægsnormer, idet der i forbindelse med forskellig bygningsanvendelse kan blive tale om dobbeltudnyttelse af de respektive parkeringspladser, både eksisterende og nye.

Se nedenfor vedr. denne “samtidighedsrabat”.

 

Antal parkeringspladser

Bestyrelsen er opmærksom på, at der i nogle område af Gyngemose Park, især i aften og nattetimerne, er “mangel” på parkeringspladser. Det vil sige, at der ikke er nogle parkeringspladser i umiddelbar nærhed. Vi har foretaget optælling af antal ledige parkeringspladser i området på forskellige tidspunkter af døgnet og de viser entydigt, at der altid er ledige pladser. De ledige pladser er dog ikke lige ude foran ens gadedør, men kan f.eks. være på den store centrale parkeringsplads eller langs langbygningen ved motorvejen, eller på den lille parkeringsplads over for den røde lade (storskraldspladsen).

Der er ikke nogen aktuelle eller for den sags skyld umiddelbart realistiske planer om udvidelse af antallet af parkeringspladser.

 

13

12

 

 

Nybyggeri og parkeringspladser – byggeri af Søborg Huse

Da bestyrelsen så situationsplanen for “Søborg Huse” blev vi noget overraskede over, at der var projekteret 210 lejligheder, men kun 105 parkeringspladser. Vi protesterede straks over for Sjælsø og der blev indkaldt til “Parkeringsmøde” hos Gladsaxe kommune.

Sjælsø anfører, at de til fulde lever op til lokalplanen og fremlagde et parkeringspladsregnskab, der viste det. Ud over nogle uenigheder om, hvad der kan tælles med og ej (ca. 30 parkeringspladser, som vi er uenige om), så var det korrekt at “parkeringsregnskabet” lige akkurat levede op til lokalplanens krav. Kommunen havde også givet byggetilladelse på den baggrund.

Dog er der givet tilladelse med den fulde “samtidighedsrabat” på 75%. Årsagen til samtidighedsrabatten er, at Gyngemose Park er et blandet området, med både boliger og erhverv, hvor det kan forventes at beboerne kører på arbejde samtidig med at de ansatte i erhvervslejemålene (f.eks. revisorerne) møder på arbejde.

Samtidig skal vi være opmærksomme på at højhuset lige nu kun er lidt over halvt fyldt med medarbejdere. Der er omkring 600 personer, men på sigt, kan der være over 1.000 ansatte, hvoraf mange har bil. Dette kombineret med et nybyggeri, med et underskud af parkeringspladser, vil utvivlsomt give pres på skråparkeringspladserne samt den store parkeringsplads.

Grundejerforeningen Gyngemose Park har over for kommunen fået givet udtryk overfor sin bekymring omkring dette. Kommunen har derimod sagt, at byggetilladelsen er givet i fuld overensstemmelse med lokalplanen.

Det som vi fik kommunen til at love var, at overveje samtidighedsrabatten, – således forventer Grundejerforeningen, at kommunen ved fremtidige byggetilladelser ikke vil acceptere en beregning med en fuld samtidighedsfaktor på 75%, men en lavere rabat – efter høring hos Grundejerforeningen.

 

Cykler må udelukkende placeres i de dertil indrettede stativer eller i kældre.

Ejerforenings- og andelsboligforeningsbestyrelser er forpligtede til at indskærpe dette overfor deres beboere. Skønner den enkelte ejendom, at der i umiddelbar nærhed af deres bygning ikke er tilstrækkeligt med cykelstativer, kan der efter godkendelse i Grundejerforeningen (placering og model) opstilles yderligere på ejendommens egen omkostning efter hidtidig praksis.

Vi opfordrer også foreningerne til jævnligt, at afholde cykelrazziaer, hvor efterladte cykler fjernes og midlertidigt placeres i kælder eller lignende indtil de bliver kørt væk.