Byggeriet af Søborg Huse

Sjælsø Gruppen er i gang med byggeriet af Søborg Huse. Hvis byggeriet bygges som projekteret kommer der 210 nye lejligheder.

 

 

Byggeriet sker på den store hjørnegrund.

Siden Sjælsø’s første prospekt over byggeriet på grunden har bestyrelsen været opmærksom på en række forhold.

Ind- og udkørselsforhold for de nybyggede ejendomme

Allerede i September måned 2008, har medlemmer af Grundejerforeningen i høringsvar vedr. trafikafvikling i området overfor kommunen givet udtryk for uhensigtsmæssigheden af placeringen af ind- og udkørsel til byggeriet idet, det skulle foregår via parkeringspladsen nærmest Åkandehusene.

Efterfølgende blev erhvervsbyggeriet dog droppet og der var ikke aktivitet på grunden i lang tid. Da aktiviteten genoptoges i december 2010 og Grundejerforeningen blev opmærksom på det skrev vi bl.a. følgende til kommunen

“Vi i Grundejerforeningen og Åkandehusene II er meget bekymrede over endnu mere trafik på skråparkeringspladserne foran Åkandehusene, hvor der allerede i dag sker farlige situationer, hvor børn fra parkerede biler går lige ud foran kørende trafik. Vi vil derfor gerne bede kommunen tage dette med i sine overvejelser således at det kan sikres, at adgangen til nybyggeriet sker via en seperat indkørsel fra Gyngemose Parkvej overfor den store parkeringsplads.”

Hertil svarede kommunen

“Vi bestræber os for at mindske generne ved den kommende byggeri mest muligt, og har taget din henvendelse til efterretning”.

Efterfølgende kunne vi på situationsplanen se, at ind- og udkørsel til byggeriet netop sker via Åkandehusenes parkeringsplads og der er givet byggetilladelse til det. Kommunen har åbenbart valgt ikke at efterkomme Grundejerforeningens henvendelse, men vi er dog af kommunen blevet informeret om, at man i godkendelsesprocessen har anmodet om en ekstra bred vej samt fortov ind mod Søborg Huse fra parkeringspladsen.

Ind- og udkørselsforhold under byggeriet

Sjælsø har meddelt at de så vidt muligt vil undgå at foretage ind og udkørsel via Grundejerforeningens parkeringsarealer, men sagt at det desværre ikke kan undgås helt. Kommunen oplyser, at byggepladstrafik ikke er mulig at forbyde på private fællesveje, men at Sjælsø naturligvis er forpligtede til at feje og renholde vejene i det omfang at de sviner.

Parkering

Bestyrelsen for Grundejerforeningen er meget bekymrede for det pres på parkeringspladser, som yderligere 210 lejligheder med kun 105 parkeringspladser giver.

 

Vi byder velkommen til vores nye naboer og medlemmer, når Søborg Huse engang er færdigt.

 

images TVByen situationsplan søborg huse.pdf

images Trafikomlægning.pdf